Voorwaarden

Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreisovereenkomsten. 

 

Artikel 1:  Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017. 

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst

2.1
De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:

de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:

a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;
b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld
c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;
d) de verstrekte maaltijden;
e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;
f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;
g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;

de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;

de betalingsmodaliteiten;

het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;

algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;

de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;

inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.

 

2.2
De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger. 


2.3
De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst.

Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen. 

Artikel 3: informatie door de reiziger

3.1
De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

3.2
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst

4.1
Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.

Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

4.2 De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:

de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;
de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;
de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;
de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;
informatie over de interne klachtenbehandeling;
informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting;
informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

4.3
Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:

de nodige ontvangstbewijzen
de vouchers en vervoerbewijzen
informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

Artikel 5: De prijs

5.1
Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.

Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:

de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. 

Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten. 

5.2
Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.

5.3
Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

5.4
In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten. 

Artikel 6: Betaling van de reissom

6.1
Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.

6.2
Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.

6.3
Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst

7.1
De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:

1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf,  op de hoogte stelt, en
2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht. 

7.2
Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht. 

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis

9.1
De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:

1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
2° het om een onbeduidende verandering gaat, en
3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt. 

9.2
Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:

1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;
2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;
4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en
5° in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan. 

9.3
Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering. 

9.4
Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug. 

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis

10.1
De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen: 

1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk: 

a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;
b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen; 

c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of 

2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd. 

10.2
In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn. 

Artikel 11: Opzegging door de reiziger

11.1
De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator. 

In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. 

Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. 

11.2
De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding. 

11.3
De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding. 

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis

12.1
De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld. 

12.2
Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat: 

1° onmogelijk is, of
2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten. 

Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15. 

12.3
Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist. 

12.4
Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit. 

Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe. 

De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is. 

12.5
Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.

Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding. 

12.6
Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger. 

12.7
De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften. 

12.8
De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

12.9
De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door. 

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. 

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel

14.1
De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht. 

14.2
Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet. 

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding

15.1
De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is. 

15.2
De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald. 

15.3
De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan: 

1° de reiziger;
2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of
3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. 

Artikel 16: Verplichting tot bijstand

16.1
De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door: 

1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;
2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen. 

16.2
Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator. 

Artikel 17: Klachtenregeling

17.1
Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.

17.2
Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. 

17.3
Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.  

Artikel 18: Verzoeningsprocedure

18.1
Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven. 

18.2
Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen. 

18.3
Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen. 

18.4
Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven. 

18.5
Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. 

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank

19.1
Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank. 

19.2
De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij. 

19.3
De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 2.500 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 2.501 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen 

19.4
Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden. 

19.5
Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. 

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:

  • telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00
  • adres: City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
  • e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

 

ADDENDUM AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PROTECTIONS

Vanaf 01/05/2020, worden de gevolgen die direct of indirect verband houden met een overmacht te wijten aan een epidemie, een pandemie, een quarantaine of een lockdown niet meer gedekt door het verzekeringscontract.

Deze informatie annuleert en vervangt alle andere informatie die in elk ander precontractueel of contractueel document werd vermeld en aan u werd meegedeeld (voorbeelden: ipid-fiche, algemene en bijzondere voorwaarden).

Dit addendum is niet van toepassing op de nog lopende contracten, onderschreven tot en met 30/04/2020.

 
 

Bijzondere voorwaarden

 

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Bijzondere Reisvoorwaarden van KrisKras maken samen met de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen integraal deel uit van het Contract dat de Reiziger met KrisKras sluit.

De Reiziger erkent dat hij slechts gebruik kan maken van de door KrisKras aangeboden Diensten na kennis genomen te hebben van deze Bijzondere Reisvoorwaarden van KrisKras en van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen en deze zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

Artikel 2 – Informatie vanwege KrisKras

2.1. Informatie betreffende paspoorten, visa, reis-, verblijfs- en gezondheidszorgformaliteiten

2.1.1. KrisKras verstrekt de Reiziger algemene informatie met betrekking tot paspoorten, visa en formaliteiten qua gezondheidszorg die voor de reis en het verblijf noodzakelijk zijn. Het is echter de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Reiziger om de nodige documenten in orde te brengen. De Reiziger is steeds en uitsluitend aansprakelijk voor het inwinnen van bijgewerkte informatie over de vereiste reisdocumenten en het tijdig aanschaffen hiervan (internationaal paspoort al dan niet met machine-leesbare zone, visum, ESTA procedure, ETA, enz.). Dit geldt zowel voor zijn eindbestemming als voor alle overstap- en of landingsplaatsen op de reisroute van de Reiziger.

2.1.2. Elke Reiziger moet in het bezit zijn van geldige identiteitspapieren. Die identiteitspapieren en de reispas dienen geldig te zijn tot minimum 6 maanden na de datum van terugkeer. Indien de Reiziger bij afreis niet de nodige documenten kan voorleggen, zal hij de daaruit voortvloeiende kosten niet op KrisKras kunnen verhalen.

2.1.3. Reizigers met de Belgische nationaliteit kunnen voor recente en aangepaste informatie terecht op de website http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland of bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in Brussel (tel +32 2 501 81 11).

Reizigers van niet-Belgische nationaliteit en/of met uitsluitend een buitenlands paspoort en/of met een dubbele nationaliteit zijn verplicht hun nationaliteit spontaan aan KrisKras aan te geven en dienen contact op te nemen met hun respectievelijke ambassades of consulaten voor het verkrijgen van actuele informatie inzake de vereiste reisdocumenten. KrisKras zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval hieromtrent enig probleem zou kunnen ontstaan.

2.1.4. Alle Reizigers die met een Belgisch internationaal paspoort reizen en die naar en/of via (transit) de Verenigde Staten reizen voor een periode van maximum 90 dagen, zijn verplicht om minimum 72 uur vóór vertrek een elektronische reisautorisatie aan te vragen (de zogenaamde “ESTA-reisautorisatie”, waarbij “ESTA” staat voor “Electronic System for Travel Authorisation”). Deze ESTA-procedure kan uitsluitend ingevuld worden via het webadres https://esta.cbp.dhs.gov/esta. In alle andere gevallen zijn speciale visa vereist die voor vertrek dienen bekomen te worden.

2.1.5. KrisKras kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het laattijdig bekomen door de Reiziger van de noodzakelijke reisdocumenten.

2.1.6. KrisKras raadt in het algemeen de Reiziger aan om voor vertrek het reisadvies (o.a. de verboden, waarschuwingen, aankondigen en andere adviezen) van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken met betrekking tot de gekozen bestemming te raadplegen (http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/).

Door reizen naar bepaalde bestemmingen aan te bieden garandeert KrisKras niet dat het reizen naar dergelijke bestemmingen aan te raden of zonder risico is. KrisKras kan dan ook in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies, voortvloeiend uit de situatie ter plaatse.

2.1.7. De reiziger staat zelf in voor het in orde brengen van eventuele verplichte of niet verplichte inentingen. Gezien KrisKras geen medische bevoegdheid heeft, moet de reiziger de verstrekte informatie evalueren met een bevoegde arts of medische autoriteit. KrisKras verwijst haar reizigers ook door naar de website van het Tropisch Instituut in Antwerpen (www.itg.be).

2.1.8. De praktische informatie ontvangt de reiziger tijdens de vertrekvergadering voor de reizen of via mail voor de weekends, daguitstappen en kort activiteiten. Vliegtuigtickets worden door de reisbegeleider verdeeld bij vertrek.

2.2. Informatie betreffende dienstregelingen, tussenstops, aansluitingen en plaatsinname

Indien de Reiziger zich niet aanmeldt aan de desbetreffende check-in balie wordt de Reiziger door de betrokken maatschappij automatisch op “afwezig” of “no-show” gezet en worden bijgevolg alle resterende segmenten van de reis geannuleerd. KrisKras zal geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen voor schade en/of kosten die voortvloeien uit het niet-uitvoeren van alle segmenten van de reisroute.

2.3. Contactgegevens van KrisKras in geval van moeilijkheden ter plaatse

KrisKras heeft geen vertegenwoordiger ter plaatse op alle bestemmingen. In geval van moeilijkheden ter plaatse kan de Reiziger evenwel steeds telefonisch contact opnemen met het kantoor van KrisKras tijdens de openingsuren.

KrisKras behandelt alle aanvragen per e-mail zo spoedig mogelijk tijdens de gebruikelijke kantooruren. De Reiziger erkent dat er een redelijk tijdsverloop kan bestaan tussen het ontvangen van de aanvragen en de behandeling ervan door KrisKras.

2.4. Belangrijke bijkomende reisinformatie en nuttige reistips

KrisKras verstrekt belangrijke bijkomende reisinformatie en nuttige reistips via de website (rubriek “onze manier van reizen”). De Reiziger verbindt zich er toe om vóór elke boeking kennis te nemen van de inhoud hiervan. De website wordt van tijd tot tijd door KrisKras bijgewerkt teneinde de meest recente en accurate informatie ter beschikking te kunnen stellen van de Reiziger. Bij twijfel omtrent de inhoud van de website dient de Reiziger vóór de boeking contact op te nemen met KrisKras.

2.5. Foto’s en illustratie

De foto's en illustraties vermeld op de KrisKraswebsite, in KrisKrasbrochures of andere documenten van KrisKras hebben louter tot doel de Reiziger een algemeen beeld te geven van de aangeboden Diensten en een algemene indruk te geven van de reis. Deze foto’s en illustraties kunnen niet worden opgevat als een toezegging die verder strekt dan dit doel.

Artikel 3 – Informatie vanwege de Reiziger

3.1. Correcte boekingsgegevens

3.1.1. De Reiziger erkent alle op de bestelbon vermelde gegevens nauwkeurig te hebben geverifieerd en bevestigt dit door de confirmatie van de betalingsopdracht. Dit betreft de correcte spelling van alle voor- en familienamen van de Reizigers, als dusdanig doorgegeven op het inschrijvingsformulier. “Correct” in deze context betekent “identiek aan de schrijfwijze van de namen zoals die voorkomen op de officiële identiteitsdocumenten waarmee de Reizigers reizen”. Alle kosten die voortvloeien uit een foutieve opgave en onzorgvuldig nalezen van de namen zijn automatisch en uitsluitend voor rekening van de Reiziger. 

3.1.2. KrisKras zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die te wijten is aan het onnauwkeurig verifiëren van de gegevens door de Reiziger.

3.2. Bijkomende persoonlijke inlichtingen

De Reiziger moet KrisKras alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis (bv. nationaliteit, gezondheid, ,…). Indien de Reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor KrisKras, mag KrisKras deze kosten factureren aan de Reiziger.

3.3. Gedrag reiziger

De reisorganisator behoudt zich het recht voor om geen contract af te sluiten met klanten die in het verleden een afwijkend reisgedrag hebben vertoond of waaromtrent in het verleden klachten zijn geuit. 

Artikel 4 – Totstandkoming van het Contract - Lidmaatschap en onmogelijkheid tot verzaking

4.1. Totstandkoming van het Contract

4.1.1. De Hoofdreiziger dient 18 jaar of ouder te zijn, juridisch bevoegd te zijn om contractuele verbintenissen aan te gaan. Bij elke boeking zal KrisKras er rechtmatig van uitgaan dat de Hoofdreiziger over dergelijke bevoegdheid, machtiging en/of toestemming beschikt.

De leeftijd van de deelnemers is beperkt vanaf 18 jaar tot en met maximum 30 jaar. 

De reiziger verklaart op het ogenblik van inschrijving dat er geen gezondheidsrisico’s te melden zijn.

Hij verklaart eveneens niet in medische en/of paramedische behandeling te zijn, noch geneesmiddelen in  te nemen, die in enigerlei mate de uitvoering en/of de deelname aan de reis zouden verzwaren voor hem/ haar en/of de medereizigers, en verbindt zich ertoe elke wijziging in die toestand voor afreis te melden aan KrisKras. Persoonlijke schade, alsook schade aan derden, die voortvloeit uit verkeerde inlichtingen dienaangaande vallen volledig ten laste van de reiziger.

4.1.2. De reis wordt geboekt via de online reserveringsprocedure en het contract komt tot stand van zodra de reiziger de reserveringsprocedure heeft doorlopen.  Bij boekingen via internet wordt de bestelbon vervangen door de inhoud van de website. Dergelijke boekingen worden aanzien als boekingen in aanvraag. Het reiscontract komt tot stand door het versturen van de schriftelijke reisbevestiging per mail aan de reiziger. De opgeslagen gegevens in de informatiesystemen van KrisKras vormen het bewijs voor wat betreft de online boekingen van de Reiziger. Gegevens opgeslagen in computers of elektronische media vormen een geldig bewijs en zijn bijgevolg aanvaardbaar onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als een fysiek schriftelijk document.

4.1.3. De reiziger moet lid zijn van KrisKras. het lidgeld voor het jaar waarin de reis plaatsvindt, moet ten laatste op het moment van de boeking betaald zijn.

4.1.4. Door de mededeling van zijn e-mailadres gaat de reiziger uitdrukkelijk akkoord om alle mogelijke correspondentie te ontvangen via e-mail. Dit impliceert uitdrukkelijk dat de reisbevestiging per e-mail aan de reiziger kan worden verstuurd. De reisorganisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien bepaalde briefwisseling de reiziger niet hebben bereikt en de reiziger desbetreffend geen contact per telefoon of e-mail heeft opgenomen.

4.2. Onmogelijkheid te verzaken

KrisKras wijst erop dat de Reiziger niet beschikt over een recht om van de aankoop die verricht is via de KrisKras-website af te zien. Daar waar krachtens artikel VI.47, § 1 van het Wetboek economisch recht de consument bij elke overeenkomst op afstand over een termijn van ten minste 14 kalenderdagen beschikt waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, is dit verzakingsrecht evenwel niet van toepassing op aankopen gesloten via de KrisKras-website.

Ingevolge het Koninklijk Besluit van 18 november 2002 worden overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding immers onder bepaalde voorwaarden uitgesloten van het toepassingsgebied van de artikels VI.45 e.v. van het Wetboek economisch recht. Deze uitzondering voor de toeristische sector werd ingegeven voor de specificiteit van de in deze sector geleverde diensten en is in overeenstemming met de Europese richtlijn betreffende de verkoop op afstand, die eveneens een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies, vervoer, het restaurantbedrijf en de vrijetijdsbesteding.

Artikel 5 – Prijs

5.1. Totaalprijs

5.1.1. De door KrisKras gehanteerde prijzen worden uitgedrukt in EURO en omvatten de totaalprijs voor de aangeboden Diensten.

5.1.2.(cfr. Art.6 Algemene reisvoorwaarden)

De gecommuniceerde prijzen zijn onder voorbehoud van mogelijke fouten. De exacte prijs wordt medegedeeld op de reisbevestiging. Hoewel de prijzen op de website met zorg zijn aangebracht, kunnen mogelijke fouten voorkomen. Wij behouden ons het recht voor deze fouten te corrigeren door kennisgeving van de reisbevestiging.

5.1.3 De prijzen zijn berekend op basis van de brandstoftoeslagen en luchthaventaksen die op datum van publicatie van toepassing waren. Kriskras mag deze taksen herberekenen tot 3 weken voor afreis. Bij een verschil van meer dan 10% van de brandstoftoeslagen en luchthaventaksen kan de prijs worden aangepast.

5.1.4. De prijs omvat evenwel niet:

- alle facultatieve supplementen, dit zijn Diensten waarvoor de consument in alle vrijheid kan opteren (zoals onder meer, maar niet beperkt tot, visum- en vaccinatiekosten en alle eventuele persoonlijke kosten zoals was, telefoon, drankjes, souvenirs, fooi enz.);

- alle niet uitdrukkelijk in de reserveringsbevestiging genoemde kosten

5.1.5. Bij de KrisKras-reizen is er sprake van een budget ter plaatse. Op de website van KrisKras staat duidelijk vermeld wat vanuit dat budget moet betaald worden. Dat gaat voornamelijk om maaltijden, optionele activiteiten, dranken. Het bedrag is een schatting en de werkelijke uitgaven kunnen daarvan afwijken.

5.2. Prijsaanduiding

De prijs van de online aangeboden Diensten is die zoals genoteerd op de KrisKraswebsite, behalve in het geval dat er duidelijk sprake is van een materiële vergissing. In dat geval is KrisKras niet verplicht om Diensten te verlenen aan de Reiziger tegen een klaarblijkelijk onjuiste prijs, zelfs niet nadat de Reiziger de bevestiging van zijn boeking heeft ontvangen, wanneer het duidelijk had moeten zijn voor de Reiziger dat de vermelde prijs niet correct kon zijn.

Artikel 6 – Specifieke Diensten

6.1. Huurwagen en kampeermateriaal

6.1.1. In Europa is een geldig nationaal of Europees rijbewijs verplicht voor ieder die een wagen bestuurt. Buiten Europa is een internationaal rijbewijs, verplicht vergezeld van een nationaal of Europees rijbewijs, vaak een vereiste. 

6.1.2. Tijdens een aantal reizen stelt KrisKras huurwagens en kampeermateriaal ter beschikking. Reizigers worden verondersteld als een goede huisvader zorg te dragen voor dit materiaal.

6.1.3. KrisKras stelt voldoende basismateriaal ter beschikking voor de kampeerreizen, de Reiziger zorgt zelf voor een slaapzak, slaapmatje, bord, beker en bestek.

Artikel 7 – Betaling van de reissom

7.1. Betaling voorschot

BNa de inschrijving via de website van KrisKras, dient het voorschot van 30% van de reissom onmiddellijk betaald te worden volgens de instructies in de bevestigingsmail.

Artikel 8 – Wijzigingen door de Reiziger

8.1. Algemeen

8.1.1. KrisKras kan niet garanderen dat wijzigingen, aangevraagd door de Reiziger, vóór of tijdens de reis, maar na de totstandkoming van het Contract, kunnen worden uitgevoerd. Voor zover de gevraagde wijzigingen kunnen worden doorgevoerd, zullen alle hieraan verbonden kosten, met inbegrip van administratiekosten (€25), ten laste komen van de Reiziger.

8.1.2. Elke wijziging dient door de Reiziger persoonlijk te worden aangevraagd.

Artikel 9 – Annulering door de Reiziger

9.1. Algemeen

Annuleren moet altijd schriftelijk gebeuren. Er wordt rekening gehouden met de datum van de poststempel of de mail. Wanneer KrisKras reisorganisator is, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

9.1.1. annulering van reizen

a) bij annulering meer dan 60 kalenderdagen voor vertrek: 20% van de reissom

b) bij annulering vanaf 60 kalenderdagen tot 45 kalenderdagen voor vertrek: 30% van de reissom

c) bij annulering vanaf 45 kalenderdagen tot 14 kalenderdagen voor vertrek: 90% van de reissom

d) bij annulering minder dan 14 kalenderdagen voor vertrek: 100% van de reissom

9.1.2 annulering van weekends

a) bij annulering tot 14 kalenderdagen voor vertrek: forfaitair bedrag van 25,00 EUR

b) bij annulering minder dan 14 kalenderdagen voor vertrek: 100% van de som

Deze annuleringskosten moeten onmiddellijk aan KrisKras worden betaald, zelfs indien u beschikt over een annuleringsverzekering (zie verzekeringsvoorwaarden Protections). Deze kosten worden na goedkeuring van het dossier door de verzekeringsmaatschappij aan de reiziger terugbetaald.

9.1.3 annulering van daguitstappen en kort activiteiten

Ongeacht het moment van annulering: 100% van de som

Voor de meeste vluchten kunnen hogere annulatiekosten aangerekend worden. Terugbetalingen zijn slechts mogelijk wanneer KrisKras de bedragen van haar partnerorganisaties teruggekregen heeft. 

9.2. Terugbetaling

Elke terugbetaling naar aanleiding van een annulering zal worden uitgevoerd op de door KrisKras gekende bankrekening of betaalkaart (bv. kredietkaart) van de reiziger. Deze terugbetaling gebeurt na inhouding van dossierkosten, bovenvermelde annuleringskosten, eventueel voordien doorgevoerde wijzigingskosten en eventuele vergoedingen die verschuldigd zouden zijn door de verzekeraar (onverminderd de eventuele toepassing van een franchise door de verzekeraar).

De Reiziger dient er rekening mee te houden dat de terugbetaling van geboekte diensten meerdere weken in beslag kan nemen.

Artikel 10 – Garantiefonds en verzekeringen

KrisKras is verzekerd tegen financieel onvermogen bij het Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8, 1130 Brussel, met polisnummer A5553. Telefoon: 02/240 68 00.

Artikel 11 – Klachtenbehandeling

11.1. Kennisgeving

11.1.1. Alle klachten met betrekking tot de reis dienen onmiddellijk of zo snel als redelijkerwijze mogelijk overgemaakt worden aan de reisbegeleider in kwestie.

11.1.2. Indien de reiziger vindt dat hij niet voldoende gehoord wordt bij de reisbegeleider, moet de reiziger KrisKras zo snel mogelijk op de hoogte brengen van elke non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van zijn reis.

11.1.3. Op alle overeenkomsten is enkel het Belgisch recht van toeppassing.

11.2. Termijn

In ieder geval dient elke klacht uiterlijk binnen één maand na terugkeer aan KrisKras ter kennis te worden gebracht. Klachten die na deze termijn worden geformuleerd zullen door KrisKras als laattijdig en dus onontvankelijk worden beschouwd.

Artikel 12 –Informatie vanwege de reiziger

12.1. De reiziger verklaart door zijn inschrijving op de reis, dat hij/zij zich in goede geestelijke en lichamelijke gezondheid bevindt om de reis zorgeloos te kunnen aanvatten. Bij het niet melden van nuttige inlichtingen hieromtrent, kan de reisorganisator geenszins aansprakelijk gesteld worden ingeval van problemen die oorzakelijk hiermee verband zouden houden.

12.2. Persoonlijke schade, alsook schade aan derden die voortvloeien uit verkeerde inlichtingen ter plaatse vallen volledig ten laste van de reiziger.

12.3. De reiziger moet de richtlijnen van de begeleider met betrekking tot de veiligheid, het verloop van de reis en het groepsgebeuren volgen. Bij overtreding van deze richtlijnen of wanneer hij door overlast de goede uitvoering van de reis in gedrang brengt, kan hij van verdere deelneming uitgesloten worden zonder aanspraak te kunnen maken op een gedeeltelijke of gehele schadevergoeding.

12.4. KrisKras hanteert een nultolerantiebeleid rond agressie, discriminatie, kindermishandeling, online risico’s, pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, en het bezit en gebruik van illegale drugs en wapens.

Artikel 13 – Bagage

13.1. KrisKras is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage. De mogelijke aansprakelijkheid van de vervoerder of het hotel blijven evenwel behouden.

13.2. De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger.

13.3. Bij eventuele niet aflevering van de bagage door de luchtvaartmaatschappij dient de reiziger de nodige attesten te laten opmaken bij de vervoerder [lost luggage department] en/of andere officiële instanties.

Artikel 14 – Reisduur en programma

14.1. De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient er in alle omstandigheden rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kan worden.

14.2. Wijzigingen in de dienstregelingen van vervoerders kunnen de reisduur beïnvloeden. De reiziger heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom.

14.3. De reisorganisator draagt geen grotere verantwoordelijkheid dan de vervoerder zelf voor schade die het gevolg is van vertragingen.

14.4. De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de geprogrammeerde reisroute afwijkt of zich aan begeleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extra-kosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet genoten diensten.

14.5. De reisdata en de reisroutes zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de vluchtbevestiging door de luchtvaartmaatschappijen.

Artikel 15 – Aard van de reis

15.1. De reiziger bevestigt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het avontuurlijk karakter van de reizen, met het daarbij horende eventueel gebrek aan comfort en met de mogelijke programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke omstandigheden in het bezochte land.

15.2. Gezien de aard van bepaalde reizen dient de reiziger zich bewust te zijn van sommige risico’s en eventueel gebrek aan directe medische hulpverlening en communicatiemiddelen. De reiziger kan hierbij geenszins de aansprakelijkheid inroepen van de reisorganisator of de lokale uitvoerders.

15.3. Wanneer er tijdens de reis, buiten de wil van de reisbegeleider, zich een wijziging van het programma opdringt, zal de reisbegeleider een alternatief zoeken. Daarmee wordt, in de mate van het mogelijke, rekening gehouden met de voorkeuren van de reizigers. De reisbegeleider heeft echter de eindbeslissing hierin.

15.4. Aanpassingen kunnen tot gevolg hebben dat routes, excursies, logement of vervoer ter plaatse afwijken van wat in het oorspronkelijke programma was vermeld. In dat geval moet de reisbegeleider een voorstel doen dat zo nauw mogelijk bij het oorspronkelijke plan ligt.

15.5. Gezien het avontuurlijke en niet-Westerse karakter van sommige KrisKras-reizen moet de nauwkeurigheid van de dienstverleningen ter plaatse beoordeeld worden naar de plaatselijke normen en waarden. KrisKras rekent daarin op de flexibiliteit van de reiziger.

15.6. De reiziger wordt bij inschrijving verondersteld goed op de hoogte te zijn van de verwachte fysieke basisconditie om te kunnen deelnemen aan een bepaalde reis. De reisbegeleider of gids ter plaatse heeft ten allen tijde het recht je niet te laten deelnemen aan een activiteit indien hij je niet in staat acht de activiteit fysiek of mentaal aan te kunnen, zonder dat hier enige vorm van compensatie tegenover staat, uitgezonderd in geval van ziekte.

Een hulpmiddel bij de keuze van een reis, is de activiteitsgraad die op de website van KrisKras bij de reizen is beschreven. Hierbij is er rekening gehouden met de hoeveelheid en zwaarte van de fysieke inspanning, de hoogte, de reis en de verblijfsomstandigheden.

niet zo actief = niet zo actief, een gewone conditie volstaat

matig actief = geschikt voor iedereen die af en toe in beweging is

actief = actief, een goede fysieke conditie is vereist

zeer actief = een stevige fysieke conditie en voldoende uithoudingsvermogen zijn noodzakelijk

uiterst actief = voor degenen die een stevige fysieke conditie en goed uithoudingsvermogen bezitten en dit combineren met voldoende voorbereiding, motivatie en weerstand

Bij elke reis worden ook enkele reiskenmerken vermeld die invloed kunnen hebben op de fysieke inspanningen tijdens de reis. 

Artikel 16 – Ontbinding en wijziging door de reisorganisator

16.1.KrisKras beslist 21 dagen voor vertrek van de reis of de reis zal doorgaan wegens het niet behalen van het minimum aantal deelnemers. Op de website van KrisKras staat vermeld bij elke reis wat het minimum en maximum aantal deelnemers bedraagt.

Indien nodig kan KrisKras beslissen de reis te laten doorgaan met minder dan het minimum aantal deelnemers.

16.2. Erosie, plotse sneeuwval, vulkanische activiteit of extreme weersomstandigheden kunnen met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. Bedoelde aanpassingen kunnen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. KrisKras verplicht zich er toe om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Er kunnen echter geen extra rechten ontleend worden aan dit soort programmawijzigingen.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid van de reisorganisator

17.1. KrisKras is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen voortkomend uit overmacht, zoals onvoorziene wijzigingen in reglementeringen, vertraging of annulatie van vluchten, ongevallen, stakingen, weersomstandigheden, alsook wegens natuurfenomenen, enz,.. voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De extra vervoers- of verblijfskosten hiervan zijn voor rekening van de reiziger.

17.2. KrisKras noch de reisleider zijn aansprakelijk voor de eventuele aanhouding door politie- en/ of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet naleven van de voorschriften.

Alle gevolgen zijn voor rekening van de reiziger.

Artikel 18 – Verloop van de reis

18.1. De reiziger zal de richtlijnen van de reisleider in verband met veiligheid, het verloop van de reis, het groepsgebeuren dienen te volgen. Bij overtreden van de richtlijnen, kan een deelnemer van [verdere] deelneming uitgesloten worden zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.

18.2. Wanneer tijdens de reis zou blijken dat iemand niet of niet langer over de vereiste ingesteldheid of conditie beschikt om de reis verder te zetten, kan de reisleider besluiten hem/haar naar het hotel of naar de plaats van vertrek terug te sturen. Ongemakken en kosten die hieruit zouden voortvloeien zijn voor rekening van de reiziger.

18.3. De reiziger die hinder en overlast oplevert, zodanig dat een goede uitvoering van de reis wordt bemoeilijkt, kan door de reisleider van verdere deelneming aan de reis worden uitgesloten. Alle kosten daaruit voortvloeiend zijn voor rekening van de reiziger. De reiziger heeft geen enkel recht op terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke reissom.

Artikel 19 – Privacy

19.1. Algemeen

KrisKras respecteert de privacy van alle Reizigers, overeenkomstig de geldende wetgeving (Algemene verordening gegevensbescherming / General Data Protection Regulation)) van 24 mei 2016 met toepassing vanaf 25 mei 2018  betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG

19.2. Persoonlijke gegevens reiziger

KrisKras vraagt persoonlijke informatie op (naam, e-mailadres, adres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, nationaliteit, verklaring van goede fysieke en mentale gezondheid. De verwerking gebeurt in het kader van de gerechtvaardigde activiteiten en met passende waarborgen. De verwerking heeft alleen betrekking op leden of voormalige leden van de organisatie. 

KrisKras werkt met een https-protocol, dat de gegevens beveiligt. De gegevens worden bewaard op een Secure server met onder meer een firewall en worden na 6 jaar automatisch verwijderd. KrisKras houdt via cookies geaggregeerde technische gegevens om de site optimaal te laten functioneren. Door gebruik te maken van onze website, geeft de Reiziger een akkoord over het gebruik van de cookies. 

19.3. Mededeling aan derden

De reiziger stemt er mee in dat zijn gegevens kunnen worden meegedeeld aan verwerkers van persoonsgegevens waarop KrisKras beroep doet en andere Dienstverleners die de gegevens nodig hebben om de uitvoering van het Contract te kunnen verwezenlijken, en dit zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte.

KrisKras zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de activiteit (bv. luchtvaartmaatschappijen, verzekeringen, medereizigers, de reisbegeleider, ambassades). KrisKras verbindt zich ertoe geen persoonsgegevens mee te delen aan andere derden behalve indien hiervoor de uitdrukkelijke toelating van de reiziger werd verkregen of anderszins wettelijk toegelaten.

19.4. Antwoordverplichting

Geen enkele wettelijke bepaling houdt een verplichting in voor de Reiziger om te antwoorden op de door KrisKras gestelde vragen of de door KrisKras gevraagde informatie te verschaffen, maar het niet antwoorden op deze vragen of verschaffen van deze informatie kan evenwel tot gevolg hebben dat, naargelang het geval, KrisKras of desgevallend een Dienstverlener zal weigeren om een (pre-) contractuele relatie met de Reiziger aan te gaan of om dergelijke relatie verder te zetten.

19.5. Verzet, toegang en verbetering

De Reiziger kan zich op elk ogenblik, kosteloos en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de vooringenomen verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben indien deze verwerking verricht zou worden met het oog op direct marketing.

De Reiziger heeft het recht op toegang tot de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die door KrisKras worden verwerkt en kan, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren alsook de onwettig verwerkte gegevens laten schrappen. Indien de Reiziger deze rechten wenst uit te oefenen, of indien de Reiziger andere vragen heeft met betrekking tot het gebruik van zijn persoonsgegevens door KrisKras, kan hij contact opnemen met KrisKras.

19.6. Foto’s die getrokken worden tijdens de reis door de reisbegeleiders of de reiziger en die overgemaakt worden aan KrisKras kunnen in de toekomst worden gebruikt in de KrisKras-communicatie. Indien sommige reizigers anoniem willen blijven moeten ze dit doorgeven aan de reisbegeleider.

19.7. Getuigenissen, uitspraken of quotes van reizigers zoals ze vermeld zijn in evaluatieformulieren kunnen anoniem gebruikt worden in de KrisKras-communicatie. Indien een reiziger dat niet wenst, moet dat doorgegeven worden aan de reisbegeleider.


Garantiefonds en verzekeringen

Naast de waarborgen voorzien in de algemene voorwaarden, zijn de verplichtingen van de reisbemiddelaar en de reisorganisator gedekt door een wettelijke borg (gecoördineerde koninklijke besluiten 30/06/1966 en 01/02/1975) van 24.789,35 € die enkel kan worden uitgeoefend na ingebrekestelling per aangetekende brief, waarvan een afschrift verstuurd wordt, eveneens via aangetekend schrijven, naar Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61, 1000 Brussel en zulks zo spoedig mogelijk.

Inschrijvingsnummer register verzekeringstussenpersonen CBFA 16061

Verzekerd tegen financieel onvermogen bij het Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8, 1130 Brussel, met polisnummer A5553.